AJONEUVON VUOKRAUSEHDOT 22.7.2014 ALKAEN

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, ESVA Oy, Syylärikatu 12, 37150 Nokia, Y-tunnus: 2628039-7 (jäljempänä vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

1. AJONEUVON KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET

a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin, kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa, vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

b) Vuokrasopimus laaditaan vuokraajan tiedoilla (huom 2.c). Vuokraajan täytyy kuitenkin olla täysi ikäinen. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi, mutta on kuitenkin korvausvelvollinen vahingon sattuessa. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä, ja velvoitteista muille kuljettajille, jotka vuokraamo on hyväksynyt kirjaamalla ne vuokrasopimukseen. 

c) Ajoneuvoa ei saa käyttää mm seuraavanlaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, jäällä tai yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan.

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

f) Vuokraajalla on velvollisuus pakkasella kytkeä auton lohkolämmitin/webasto.

g) Tupakointi ja eläinten kuljetus ajoneuvossa on kielletty, ja johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta.

h) Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamolta pyydettyä lupaa. Luvaton maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen, sekä 500 euron hälytyskorvaukseen. Lisäksi asiakkaalta laskutetaan kulut ajoneuvon palauttamisesta takaisin Suomeen, sekä mahdolliset seisontapäivät ilman ylärajaa.

2. ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUS

a) Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon, ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa.

b) Asiakas korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa ja sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, mukaan luettuna alusta, renkaat, vanteet, tuulilasi, ikkunat, pölykapselit, antennit ymv.

c) Jos vuokraaja ei pysty itse noutamaan vuokrakohdetta, on vuokrakohteen noutaja myös vastuullinen täysimääräisesti vuokrakohteeseen sattuneista vahingoista/korvausvaateista. Korvausvelvollisuus on sekä vuokraajalla että noutajalla. Tarkistamme luottotiedot kaikilta asiakkailtamme.

d) Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, sekä mahdolliset muut ajon aikana aiheutuvat/perittävät maksut kaikkine kustannuksineen.

e) Siivoamaan tai korvaamaan epätavanomaista suuremmat likaantumiset. Ajoneuvoa palauttaessa irtoroskat on kerättävä, ja tarkistettava että ajoneuvon yleinen siisteys on suurin piirtein samaa tasoa, kuin ajoneuvoa haettaessa. Jälkisiivouksesta vuokraamo perii 100€/h.

f) Ajoneuvossa on liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot. Lisäksi ajoneuvossa on hirvi-, palo-, varkaus- ja törmäysvakuutus, joiden korvauksien piiriin kuuluu normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot. Asiakkaan omaisuus ei ole varkausvakuutuksen piirissä.

g) Vuokraamo laskuttaa asiakasta vahinkotapahtumista vuokraamon ulkopuolisella asiantuntijalla teettämän korjauskustannusarvion mukaan, ylärajan ollessa valitun omavastuun suuruinen. Vuokraamo laskuttaa lisäksi vauriosta aiheutuvilla seisonta-aikakorvauksilla, kuitenkin enintään 7 vrk ajalta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Seisonta-ajan korvauksen suuruus määräytyy varausjärjestelmän ilmoittaman ajoneuvon kyseisen ajankohdan vuokrahinnan mukaan.

h) Mikäli asiakas on varaamisen yhteydessä tai ennen varauksensa alkamista ottanut vapaaehtoisen lisämaksullisen palvelun omavastuun alentamiseksi, on omavastuuosuus tällöin varausvahvistuksessa, tai ennen varauksen alkamista maksetun lisäpalvelun tiedoissa ilmoitetun suuruinen. 

i) Edellä mainittujen vakuutusten ulkopuoliset vahingot, asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisinä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan, vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta myös mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet mm. jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, vauriot ajoneuvon verhoiluissa, yli – tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

j) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita, laskuttaakseen asiakasta aiheutetuista vahingoista niiden arvon mukaisesti.

k)  Jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia, tai asiakas on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja, hän korvaa kaikki vahingot täysimääräisinä.

l) Kadonneiden avainten osalta asiakas on korvausvelvollinen valitsemastaan vakuutusturvasta riippumatta täysimääräisesti kaikista vuokraamolle aiheutuneista siirtokuluista, seisontapäivistä, lukkojen ja avainten uusimisesta, sekä mahdollisista muista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista.

3. VUOKRAHINNAN JA VAKUUDEN SUORITTAMINEN

a) Ajoneuvon vuokra maksetaan verkkokaupassa tai toimipisteessä ennen ajoneuvon luovutusta, tai sopimusasiakkaiden osalta jälkikäteen laskulla.

b) Vuokraamolla on oikeus harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta jo maksetun ja vahvistetun varauksen vuokrahinnan lisäksi tapauskohtaisesti määriteltävä vakuusmaksu. Vakuusmaksu palautetaan asiakkaalle ilman kuluja kymmenen (10) vrk kuluessa vuokrauksen päättymisen jälkeen.

c)
Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi
yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen https://www.klarna.com/international/privacy-policy/ mukaisesti.

d) Vuokraamo varaa oikeuden vähentää vakuudesta mahdollisten maksamattomien lisäpalvelujen, sekä syntyneiden vahingonkorvausten määrän ennen sen palauttamista. Mikäli asiakas ei aseta vuokraamon mahdollisesti määräämää vakuutta, ja peru varaustaan 5vrk ennen sen alkamista, purkaa vuokraamo vuokrasopimuksen ja pidättää maksetusta varausmaksusta käsittelykuluina min 30 euroa ennen sen palauttamista.

e) Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat vastuussa vuokran maksamisesta.

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET

a) Ajoneuvo luovutetaan käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle. Ajoneuvon käytöstä annetaan pyydettäessä opastus ja ohjeistus.

b) Mikäli ajoneuvon luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, asiakas voi purkaa sopimuksen. 

c) Vuokraamo pidättää oikeuden vaihtaa asiakkaan varaama ajoneuvo vastaavanlaiseen.

5. AJONEUVON POLTTOAINE JA HUOLENPITOVELVOLLISUUS

a) Ajoneuvo vuokrataan, ja palautetaan täyteen tankattuna. Tankkaamatta jättämisestä veloitetaan polttoaineen lisäksi 50€ sakkomaksu.

b) Väärän polttoaineen, tai muun nesteen, varaosan tai lisävarusteen käytöstä aiheutuneista vahingoista vastaa asiakas täysimääräisesti.

c) Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai muuttanut sen näyttämiä lukemia, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, sekä korvaamaan täysimääräisesti korjauskulut sekä seisontapäivien tulonmenetykset. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

d) Asiakkaan on tarkistettava säännöllisesti moottoriöljyt, jäähdytinneste ja rengaspaineet.

6. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUS-TAPAUKSISSA

a) Kaikista varkaus- ja liikennevahingoista on aina ilmoitettava vuokraamoon ja poliisille.
– Poliisin tekemä raportti toimitetaan vuokraamolle.
– Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, asiakas on täysimääräisesti vastuussa vahingoista, myös mahdollisen vastapuolen osalta.

b) Ajoneuvossa ilmenevistä vioista on ilmoitettava viipymättä vuokraamolle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
– Asiakas ei ole oikeutettu korjaamaan/korjauttamaan ajoneuvon vikoja, tai vaatimaan niistä korvausta vuokraamolta ilman erillistä sopimusta.

c) Ajoneuvoissa on paikannuslaitteet, joilla voidaan tarvittaessa paikantaa ajoneuvon sijainti.

7. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

a) Mikäli tekninen tai muu oleellinen sopimuksen mukaista käyttöä estävä virhe ilmenee ajoneuvon olleessa asiakkaalla vuokralla, voi asiakas vaatia virheen tai vian korjaamista tai vuokranalennusta.

b) Suuremman vian tai virheen takia asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua.

c) Sopimusta ei voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata, tai ajoneuvo/laite korvataan vuokraamon toimesta vastaavalla ajoneuvolla/laitteella. Vuokraamo ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle tämän vuoksi aiheutuvista kuluista, tai matkan jatkamisesta muilla kulkuneuvoilla.

d) Korvausvelvollisuus rajoittuu ajoneuvosta/laitteesta maksettuun vuokrasummaan.

8. AJONEUVON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ

a) Palautus tapahtuu sopimuksen mukaisesti, määräaikaan mennessä. Muutoksista on aina neuvoteltava etukäteen, eikä vuokra-ajan jatkaminen ole aina mahdollista. Mikäli sopimuksen jatkaminen on mahdollista vuokraamon puolesta, lisäveloituksesta neuvotellaan vuokraamon kanssa.

b) Neuvottelematon myöhästyminen palautuksessa johtaa 100 euron myöhästymissakkoon ja 25 euron tuntiveloitukseen jokaiselta alkavalta tunnilta, sekä mahdolliseen ilmoitukseen poliisille.

c) Mikäli ajoneuvolla on ajettu sopimuksessa määritellyn kilometrimäärän yli, vuokraamo laskuttaa jokaiselta ylimenevältä kilometriltä 0,45€.

d) Mikäli ajoneuvo palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, mikäli muuta ei ole sovittu. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen maksamistaan käyttämättä jääneistä lisäpalveluista, kuten ajokilometreistä.

e) Asiakas on velvollinen viimeistään palautuksen yhteydessä informoimaan vuokraamoa mahdollisista vioista tai vaurioista ajoneuvossa. Mikäli näin ei tehdä, on vuokraamo oikeutettu perimään myös mahdollisesti aiheutuneet lisävahingot asiakkaalta.

f) Ajoneuvon palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi, ja asiassa toimitaan kohdan 8b mukaisesti kunnes ajoneuvo on pysäköitynä alkuperäiselle/sovitulle paikalleen, vuokrausehtojen mukaisessa kunnossa.

9. VUOKRAUKSEN PERUUTUSEHOT

Peruutustapauksissa asiakkaan maksama vuokrahinta vähennettynä mahdollisilla luottokorttimaksukuluilla, palautetaan asiakkaalle viiden (5) pankkipäivän kuluessa, mikäli peruutus on tehty vähintään 14vrk ennen vuokrauksen alkua. Tämän jälkeen tehtävistä peruutuksista pidätetään kuluina 50% vuokrauksen hinnasta.

10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Mikäli sopimusehtoja rikotaan asiakkaan toimesta, tai vuokraamo arvioi asiakkaan olevan kykenemätön noudattamaan sopimusta, tai käyttämään vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, voidaan sopimus purkaa vuokraamon puolelta. Näin tapahtuu myös jos ajoneuvo kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei ajoneuvon vuokrausta voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti vuokraamolle.

11. MUUT EHDOT

a) Vuokraajaksi sopimukseen merkitty henkilö vastaa siitä, että ajoneuvon kuljettaja on ajokunnossa ja hänellä on voimassaoleva ajo-oikeus (ajokortti) jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan ko ajoneuvoa. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon näistä vuokrausehdoista sille henkilölle, jolle hän vuokraamansa ajoneuvon sopimuksen niin salliessa luovuttaa.

b) Asiakas hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa kuvia valvontakameralla hänen noutaessaan vuokra-ajoneuvoa. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti voidaan paikantaa GPS-paikantimella.

c) Vuokraamolla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekistereistä.

d) Vuokraamo ylläpitää www.esva.fi-osoitteessa sijaitsevaa sivustoa ja korjaa mahdolliset palvelussa esiintyviä virheet parhaan kykynsä mukaisesti. Mikäli palvelussa kuitenkin on ilmiselvä virhe esimerkiksi hinnassa, kuvauksessa tai jossain yksityiskohdassa, varaa vuokraamo oikeuden perua varauksen tai tarjota asiakkaalle kohtuulliseksi katsomansa korvaava vaihtoehto.

e) Vuokraamo ei vastaa vuokrattujen laitteiden aiheuttamista vahingoista. Vuokraaja on velvollinen tutustumaan laitteiden oikeaan toimintatapaan.

12. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.